Tarieven therapie

Alle tarieven zijn vrijgesteld van btw.

Netto inkomen

alleenstaande

 

a. Minder dan 1600,-

b. € 1600,- tot € 3600,-

c. € 3600,- en meer

Netto inkomen gehuwden/samenwonenden

 

a. Minder dan € 2600,-

b. € 2600,- tot € 4600,-

c. € 4600,- en meer

Individuele gesprekken van circa 1 uur

a. € 60,-

b. € 82,00

c. € 98,-

Facturen

Je krijgt aan het eind van de maand een factuur over de sessies van die maand. Betalingstermijn is 14 dagen.  Tarieven zijn vrijgesteld van btw. Op de factuur staan alle gegevens vermeld nodig voor declaratie bij je verzekeraar, zoals AGB-codes, behandelcode, registratienummers van de beroepsvereniging, en uiteraard jouw naam adresgegevens en je geboortedatum. De factuur wordt je per e-mail toegestuurd. Per 1 januari worden de tarieven zoals hierboven aangepast. Ik werk met verschillende tarieven, en in vertrouwen dat jijzelf kunt aangeven in welke tariefgroep je valt.  Ik vind het belangrijk dat de zorg die ik bied voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar is. Betaalt je werkgever de kosten, dan reken ik het hogere tarief.

Vergoeding

Individuele sessies zijn declarabel bij de zorgverzekering vanuit de aanvullende verzekering, met een maximumbedrag per jaar. Via de Zorgwijzer kun je de vergoedingen voor psychosociale therapie, lichaamsgerichte therapie en creatieve therapie vinden. Dat zijn de therapievormen waar ik een licentie voor heb en waarvan ik de desbetreffende behandelcode op de factuur zet. Neem bij twijfel contact op met je verzekeraar. Je bent in elk geval zelf verantwoordelijk voor betaling van de facturen, of ze nu vergoed worden of niet.

Pro-Life vergoed alleen als er een keurmerk christelijke zorg is verleend; Ik voldoe zeker aan de criteria daarvoor, maar dat aantonen vind ik buiten proportioneel omslachtig en prijzig, zonder dat het bijdraagt aan de kwaliteit van de verleende zorg. Ben je bij Pro-Life verzekert, dan heb je helaas  geen recht op vergoedingen. Heb je er vragen over, stel ze gerust!

Klachtenregeling

Informatie vanuit klacht- en tuchtrecht:

Ontevreden? Samen lossen we het op! Wij willen allemaal ‘samen-werken’ aan goede zorg. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de zorg die je krijgt. Wij willen dan de oorzaak daarvan wegnemen. Zo voorkomen wij dat wat u dwarszit, blijft voortduren of zich herhaalt. En helpen wij elkaar om de zorg te verbeteren.
Welke stappen kunt u zetten?
Praat hierover met uw therapeut. Dit kunt u zelf doen, of samen met een wettelijk vertegenwoordiger. U kunt uw vragen of bezwaren eventueel ook telefonisch of per e-mail voorleggen aan de therapeut.
• De therapeut kan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor de therapeut is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.
• Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging. De beroepsvereniging NVPA (bereikbaar via info@nvpa.org) bespreekt met u de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. Wij respecteren uw privacy.
• Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u het Klachten-informatieformulier (te vinden op de website van de NVPA) invullen. Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier kunt u uw gegevens invullen en de klacht omschrijven.
• Nadat u het formulier op uw scherm (digitaal) ingevuld heeft kunt u het printen en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVPA, postbus 351, 5400 AJ Uden. U kunt het ook opslaan en per e-mail naar ons toesturen: klachten@nvpa.org
NB: De datum van het formulier past zich automatisch aan als u het formulier print!
• Alleen met uw toestemming sturen wij uw klacht vervolgens door naar de coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dat zijn allen professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een advies krijgt wat te doen met uw klacht.

Bent je over de uitkomst van deze bemiddeling niet tevreden dan kun je je wenden tot de onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg SCAG, te bereiken via www.scag.nl of tel 085 98022863

Clientfolder SCAG

Privacy

De behandelaar doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de behandelaar zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens. Bovendien zal de behandelaar ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. De behandelaar heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Meer informatie over de Privacy wet (AVG)?
Klik op privacy link -> Privacyverklaring VerRijkje

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als therapeut ben ik verplicht het stappenplan te volgen wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Aangesloten bij:

NVPA logo